Římskokatolická farnost Budyně nad Ohří

Bůh je králem celého světa.

kázání - Slavnost Seslání Ducha Svatého - vigilie 2018


Možná si to jako křesťané, již po tisíciletí odtržení od židovské komunity, neuvědomujeme, ale dnešní slavnost má velmi úzkou souvislost s židovskými svátky.

 

- Kristus svou smrtí na kříži a vzkříšením, které slavíme o Velikonocích jako vysvobození od hříchu, zcela naplnil svátek Pesach, kterým si židé připomínají vysvobození z krutého, několik staletí trvajícího otroctví v Egyptě.

 

- A právě padesátý den od svátku Pesach měli židé slavit Šavu’ot neboli svátek týdnů. Touto událostí vzpomínají na sedmitýdenní putování po poušti k hoře Sinaj, kde Mojžíš od Boha obdržel pro izraelský lid Tóru – Zákon. Darování Tóry chápou židé jako dovršení svého vysvobození z egyptského otroctví a jako svatbu mezi Bohem a vyvoleným izraelským národem.